صفحه اصلی > درباره معاونت > معاون اجرایی 

نام و نام خانوادگی : مهندس  دادخدا صادقی           

پست مربوطه: معاون اجرائی مرکز بهداشت استان                                                           

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش بهداشت

 وظايف محوله : امور مربوط به معاون اجرایی دانشگاه :

 

  - همکاری با رئیس مرکز بهداشت در زمینه شناخت مسائل محلی، منطقه ای و بررسی راه های عملی رفع تنگناها

- همکاری با رئیس مرکز بهداشت در زمینه آشنایی با برنامه های کشوری و انتخاب مناسب ترین روش ها و اجرای آن ها در منطقه

- جمع بندی و دسته بندی اطلاعات و آمارهای مورد نیاز برای برنامه ریزی و اجرای برنامه در منطقه

- پیگیری و نظارت در پشتیبانی نیازهای تدارکاتی واحدها

- و ...

آدرس پستي : بندرعباس -کوی 22 بهمن- بلوار شهدای محراب-خیابان کوثر 6

شماره تماس  : 2-33564561-076

شماره نمابر :